Luật Thiên Phúc

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của người nước ngoài

 1. - Cập nhật:
 2. 991

Trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, việc các thương nhân nước ngoài mở rộng phạm vi hoạt động ra quốc tế đã không còn quá xa lạ. Chính vì vậy, thương nhân nước ngoài thường chọn hình thức thành lập văn phòng đại diện tại quốc gia khác để hỗ trợ cho việc mở rộng hoạt động của mình. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai cũng nắm rõ trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện. Vì lẽ đó, Công ty TNHH Luật Thiên Phúc sẽ hướng dẫn quý đọc giả thực hiện thủ tục cần thiết để thành lập văn phòng đại diện cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 1. Cơ sở pháp lý
 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11, được Quốc hội thông qua vào ngày 14 tháng 06 năm 2005;
 • Nghị định số 07/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thông tư số 11/2016/TT-BCT Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của người nước ngoài

 1. Giải thích từ ngữ
  • Văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài được giải thích tại khoản 6 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005, như sau: “Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.”

Vậy, văn phòng đại diện có những đặc điểm sau:

 • Là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài;
 • Được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
 • Được thành lập để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép. Theo đó, hoạt động xúc tiến thương mại gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.
  • Thương nhân nước ngoài

Theo quy định của Luật Thương mại, thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.

 1. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, thương nhân nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện:

 • Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 • Đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký. Trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

Các trường hợp sau đây không được cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện:

 • Không đáp ứng một trong những điều kiện trên;
 • Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP;
 • Việc thành lập Văn phòng đại diện bị hạn chế theo quy định của pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của người nước ngoài

 1. Hồ sơ, thủ tục thành lập văn phòng đại diện cho người nước ngoài tại Việt Nam
  • Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của người nước ngoài

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Mẫu MĐ-1 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BCT;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
 • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:

– Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

– Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

 • Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của người nước ngoài
 • Nộp hồ sơ:
 • Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện. Thương nhân có thể chọn nộp trực tiếp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến nếu như có đủ điều kiện áp dụng.
 • Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ:
 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện:
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trên đây là những thông tin về thủ tục thành lập văn phòng đại diện của người nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Trong quá trình thực hiện việc đăng ký thành lập văn phòng đại diện, nếu còn vấn đề vướng mắc, vui lòng liên hệ Công ty TNHH Luật Thiên Phúc để được giải đáp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH LUẬT THIÊN PHÚC

Luật Thiên Phúc luôn hoạt động với phương châm: “Chất lượng tạo nên giá trị”.

Địa chỉ: B16 Khu Thương mại Thuận Việt – 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Email:

Sđt:

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.
Bài viết cùng chủ đề