Luật Thiên Phúc

Chuyển đổi chi nhánh thành địa điểm kinh doanh

 1. - Cập nhật:
 2. 999

Những doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi chi nhánh của công ty sang địa điểm kinh doanh thì cần phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo đến cơ quan thuế quản lý hiện tại (trong trường hợp có thay đổi cơ quan thuế quản lý). Vậy, quy định về điều kiện, thủ tục chuyển đổi chi nhánh sang địa điểm kinh doanh như thế nào? Hãy cùng Luật Thiên Phúc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

 1. Căn cứ pháp lý
 1. Các khái niệm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020: “Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể của mình.”.

Địa điểm kinh doanh không phụ thuộc vào trụ sở chính và chi nhánh của công ty.

Việc chuyển đổi chi nhánh thành địa điểm kinh doanh thực chất là hoạt động thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh và thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh.

 • Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh
 1. Thay đổi địa điểm kinh doanh không dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý
 2. Các trường hợp
 • Thay đổi địa điểm kinh doanh trong cùng quận;
 • Thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận và có địa chỉ cùng tỉnh với trụ sở chính của công ty.
 1. Quy trình

Bước 1: Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Trường hợp chuyển địa chỉ nơi đặt địa điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi địa điểm kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh chuyển đến. Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.
 • Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ.

Bước 2: Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

 1. Thay đổi địa đểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

 1. Các trường hợp
 • Thay đổi địa chỉ kinh doanh của chi nhánh khác quận và có địa chỉ khác tỉnh với trụ sở chính của công ty.
 • Thay đổi địa chỉ kinh doanh của chi nhánh sang tỉnh (thành phố) khác nơi đặt trụ sở chi nhánh.
 1. Quy trình

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh sang tỉnh (thành phố) khác gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh;
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin về đăng ký hoạt động đối với địa điểm kinh doanh đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hay các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hay Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Nếu người địa diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp nộp và hồ sơ và nhận kết quả thì phải làm Giấy ủy quyền cho người được ủy quyền để thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả;
 • Bản sao của những giấy tờ chứng thực cá nhân của người địa diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến trực tiếp Phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh chuyển đến hoặc gửi hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi địa điểm kinh doanh được chuyển đến sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi địa điểm kinh doanh được chuyển đến sẽ thông báo đến doanh nghiệp bằng văn bản để bổ sung, sửa đổi.

Bước 4: Cập nhật thông tin

Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi địa điểm kinh doanh được chuyển đến phải cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh khác tỉnh (thành phố) của doanh nghiệp lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doang nghiệp.

Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin địa điểm kinh doanh đã chuyển được cập nhật qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 1. Thay đổi nội dung đăng kí hoạt động chi nhánh
 2. Thay đổi địa chỉ chi nhánh không dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý
 3. Các trường hợp
 • Thay đổi địa chỉ kinh doanh của chi nhánh trong cùng quận;
 • Thay đổi địa chỉ chi nhánh khác quận và có địa chỉ cùng tỉnh với trụ sở chính của công ty.
 1. Quy trình

Bước 1: Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. Trường hợp chuyển địa chỉ nơi đặt chi nhánh sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi chi nhánh đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh chuyển đến. Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.
 • Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ.

Bước 2: Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

 1. Thay đổi địa chỉ chi nhánh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

 1. Các trường hợp
 • Thay đổi địa chỉ kinh doanh của chi nhánh khác quận và có địa chỉ khác tỉnh với trụ sở chính của công ty.
 • Thay đổi địa chỉ kinh doanh của chi nhánh sang tỉnh (thành phố) khác nơi đặt trụ sở chi nhánh.
 1. Quy trình

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký hoạt động chi nhánh sang tỉnh (thành phố) khác gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh;
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin về đăng ký hoạt động đối với chi nhánh đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hay các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hay Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Nếu người địa diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp nộp và hồ sơ và nhận kết quả thì phải làm Giấy ủy quyền cho người được ủy quyền để thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả;
 • Bản sao của những giấy tờ chứng thực cá nhân của người địa diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến trực tiếp Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh chuyển đến hoặc gửi hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi chi nhánh được chuyển đến sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi chi nhánh được chuyển đến sẽ thông báo đến doanh nghiệp bằng văn bản để bổ sung, sửa đổi.

Bước 4: Cập nhật thông tin

Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi chi nhánh được chuyển đến phải cập nhật thông tin về địa chỉ chi nhánh khác tỉnh (thành phố) của doanh nghiệp lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doang nghiệp.

Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin địa điểm, hoạt động của chi nhánh đã chuyển được cập nhật qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Khắc dấu và trả dấu

Doanh nghiệp thực hiện hoạt động khắc dấu cho chi nhánh, đồng thời trả con dấu cũ về trụ sở chính của công ty để hủy.

 

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.
Bài viết cùng chủ đề