Luật Thiên Phúc

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 1. - Cập nhật:
 2. 998

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có thể phát sinh những sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức và chiến lược phát triển. Từ đó, chủ doanh nghiệp phát sinh nhu cầu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của mình. Vậy, quy định của pháp luật về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như thế nào? Hãy cùng Luật Thiên Phúc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

 1. Căn cứ pháp lý
 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì buộc họ phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác nếu không muốn bị buộc phải giải thể.

 • Quy định các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

+ Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

+ Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

+ Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+ Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

+ Và chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty công ty trách nhiệm hữu hạn

 1. Điều kiện chuyển đổi loại hình công ty

– Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc mã số thuế của công ty

– Nếu là doanh nghiệp tư nhân cần có sự đồng ý của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chuyển đổi loại hình công ty. Nếu là công ty TNHH một thành viên thì cần có sự đồng ý của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi loại hình công ty. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì cần có sự đồng ý của hội đồng thành viên công ty. Còn nếu công ty cổ phần thì cần phải phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình công ty.

– Có giấy tờ pháp lý của thành viên mới và người đại diện theo pháp luật của công ty mới

– Có đầy đủ hồ sơ về việc chuyển đổi công ty

 1. Hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty
 2. Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH:

– Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

– Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

– Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

Ngoài ra tùy thuộc vào nhu cầu của chủ doanh nghiệp tư nhân lựa chọn việc chuyển đổi sang công ty TNHH một thành viên hay công ty TNHH hai thành viên trở lên thì cần thêm những giấy tờ sau:

Đối với trường hợp chuyển đổi sang công ty TNHH một thành viên:

– Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

– Điều lệ công ty TNHH một thành viên

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với trường hợp chuyển đổi sang công ty TNHH hai thành viên trở lên:

– Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Danh sách thành viên

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

 1. Hồ sơ khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên

Thành phần hồ sơ giống như thủ tục thành lập mới công ty TNHH hai thành viên. Nhưng do việc tạo lập nên công ty TNHH hai thành viên trên cơ sở công ty cổ phần đã được tồn tại trên thực tế và có tư cách pháp nhân, nên ngoài các tài liệu nêu trên tùy vào từng trường hợp cụ thể có thêm những loại giấy tờ sau:

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty;

– Trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần cần có: Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Trường hợp tặng cho cổ phần thì cần thêm: Hợp đồng tặng cho;

– Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên.

 1. Hồ sơ khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên

Thành phần hồ sơ giống như thủ tục thành lập mới công ty TNHH một thành viên. Nhưng do việc tạo lập nên công ty TNHH một thành viên trên cơ sở công ty cổ phần đã được tồn tại trên thực tế và có tư cách pháp nhân, nên ngoài các tài liệu nêu trên tùy vào từng trường hợp cụ thể có thêm những loại giấy tờ sau:

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty;

– Trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần cần có: Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Trường hợp tặng cho cổ phần thì cần thêm: Hợp đồng tặng cho;

– Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên.

 1. Hồ sơ chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ giống như thủ tục thành lập mới công ty cổ phần Nhưng do việc tạo lập nên công ty cổ phần trên cơ sở công ty TNHH đã được tồn tại trên thực tế và có tư cách pháp nhân, nên ngoài các tài liệu nêu trên tùy vào từng trường hợp cụ thể có thêm những loại giấy tờ sau:

– Đối với trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần thì cần thêm: Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;

– Đối với trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần thì cần thêm: Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty;

– Trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần cần có: Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Trường hợp tặng cho cổ phần thì cần thêm: Hợp đồng tặng cho;

– Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của cổ đông mới.

 1. Hồ sơ khi chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên sang công ty TNHH một thành viên

Thành phần hồ sơ giống như thủ tục thành lập mới công ty TNHH một thành viên. Nhưng do việc tạo lập nên công ty TNHH một thành viên trên cơ sở công ty TNHH hai thành viên đã được tồn tại trên thực tế và có tư cách pháp nhân, nên ngoài các tài liệu nêu trên tùy vào từng trường hợp cụ thể có thêm những loại giấy tờ sau:

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Trường hợp thành viên công ty chuyển nhượng phần vốn góp thì cần thêm: Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Nếu thành viên công ty tiến hành tặng cho phần vốn góp thì cần thêm: Hợp đồng tặng cho;

– Trong trường hợp được nhận thừa kế thì cần thêm: Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế theo quy định của pháp luật;

– Còn nếu chuyển đổi trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty thì cần thêm: Hợp đồng sáp nhập, hợp đồng hợp nhất.

 1. Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên

Thành phần hồ sơ giống như thủ tục thành lập mới công ty TNHH hai thành viên. Nhưng do việc tạo lập nên công ty TNHH hai thành viên trên cơ sở công ty TNHH một thành viên đã được tồn tại trên thực tế và có tư cách pháp nhân, nên ngoài các tài liệu nêu trên tùy vào từng trường hợp cụ thể có thêm những loại giấy tờ sau:

+ Đối với trường hợp huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác thì cần thêm: Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác;

+ Còn nếu chủ sở hữu công ty chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty cho người khác thì cần thêm: Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

+ Trong trường hợp chủ sở hữu tặng cho một phần vốn góp của mình trong công ty cho một người khác thì cần thêm: Hợp đồng tặng cho;

+ Trường hợp thêm thành viên mới do được thừa kế phần vốn góp của chủ sở hữu thì cần thêm: Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế theo quy định của pháp luật.

 1. Quy trình tiến hành chuyển đổi công ty

Địa điểm nộp hồ sơ:  Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyển qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ về chuyển đổi công ty

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư

+ Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận thì Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.
Bài viết cùng chủ đề